\ Yayınlar \ Makaleler
 

Özgün Makale
1 GÜĞERÇİN, U. & AY, Ü., 2017, Etik Konum Ölçeği’nin Faktör Analitik Yapısı: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 35
2 GÜĞERÇİN, U. , 2017, Bir Dış Kaynak Kullanım Aracı Olarak Türkiye’de Doğrudan Borçlandırma Sistemi, Afyon Karahisar Üniversitesi İİBF Dergisi
3 GÜĞERÇİN, U.& AKSAY, B., 2017, Dean’in Yabancılaşma Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,, 13
4 GÜĞERÇİN, U. & AY, Ü. , 2017, Etik Konumun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Etik Konum Kuramı Çerçevesinde Bir Analiz, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
5 DÜCAN, E. & GÜĞERÇİN, U., 2016, Çeşitlendirme Stratejisi Örneği Olarak Türkiye’de Konut Yatırımları ve Sektörel Krediler Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16
6 AKSAY, B. & GÜĞERÇİN, U., 2016, Yıkıcı Yönetimin izlenim Yönetimi Taktikleri Üzerindeki Etkisi: Beyaz Yakalı Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
7 PENPECE, D. & GÜĞERÇİN, U. , 2014, Bir Ürün Olarak Patent ve Patent Pazarlarındaki Aracılar, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
8 GÜĞERÇİN, U. & İPLİK, F.N. , 2013, Yöneticilerin Eğitim Seviyeleri İle Firmaların Risk İştahı Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi